ආණ්ඩුව ජනතාවගෙන් පළිගන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරනවා—හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ

ආණ්ඩුව ජනතාවගෙන් පළිගන්න ඉන්ධන මිල වැඩි කරනවා—හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ

ආණ්ඩුව ජනතාවගෙන් පළිගැනීම සඳහා ඉන්ධන මිල ඉහළ දමන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ගම්පහදී මාධ්‍යෙව්දීන් විමසූ ප්‍රශනවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

සමෘද්ධිය කපා දැමීමේ වැඩකටයුත්තක් දැන් ආණ්ඩුව කරමින් සිටින බවත් අණ්ඩුව දුප්පතාගෙන් පළිගන්නා බවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *