ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථා විරෝධී

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථා විරෝධී සහ බල ශූන්‍ය ක්‍රියාවලියක් බව හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ පත් කිරීමට 1978 සිට පවතින ව්‍යවස්ථාවෙන් කිසිඳු බලයක් පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දී නොමැති බවද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ඳහන්ව කර තිබෙනවා.  ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම  අසීරු නම් ආණ්ඩුව කළයුතු වන්නේ ස්ථාවර නියෝගවලට අනූව තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කර එමඟින් නිර්දේශ ලබා ගැනීම බව රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.
 දැනට පත් කර ගෙන ඇති ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලය මෙන්ම මෙහෙයුම් කමිටුවද අවලංගු සහ බල ශූන්‍ය බවත් ඒ අනුව  මෙහෙයුම් කමිටුව සකසා ඇති 2017 වසරේ සැප්තැම්බර් 21 දිනැති අතුරු වාර්තාව ද නිතැතින්ම අවලංගු සහ බල ශූන්‍ය ලේඛනයක් බවට පත්වන බවත් හිටපු  අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *