අසරණ ජනතාවට සහල් බෙදූ වරදට මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා

නැවත වතාවක් ජනතාව වෙනුවෙන් හිරේට යන්න වෙනවා පොලීසිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාව අත්අඩංගුවට ගන්න මම සියලු දෙනාගේ උදවුවෙන් ජනතාවට සහන දුන්නා මම හොරකම් මැරකම් කෙරුවේ නැහැ මම කලේ අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් භාණ්ඩ බෙදාදීම විතරයි ජනතාව දන්නවා ජනතාවට හාල් බෙදපු එක වැරද්දක් නම් ජනතාව හරි තීන්දුව දෙවි

හදවතින් තමයි ජනතාවට උදවු කලේ හාල් බෙදු වරදට මම හිරේට නෙවෙයි ඕනෑම තැනකට යන්න සුදානම් ආණ්ඩුව කැමති නැහැ අපි ජනතාවට සේවය කරනවාට ජනතව අසරණ වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ජනතාවට පිහිටවෙන්න තමයි මම මේ සියලු දේ කලේ අපිව හිරේ දාලා හරි කමක් නැහැ ජනතාවට සහන දෙන්න අසරණ ජනතාව බඩගින්නේ තියන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවේ ලොක්කන්ට කියන්න කැමතියි රන්ජන් රාමනායක මහතා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මොහොතකට පෙර මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *