අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙදී ශ්‍රී ලංකා පිළට දුෂ්මන්ත සහ ළහිරු එයි. ඉන්දීය පිළට කුල්දිප් එයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *