අර අලවපු පෝස්ටරය ලැජ්ජා බය නැති අගමැති කියලා වෙනස් කරන්න කියලා අපි කියනවා.–කංචන විජේසේකර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *