අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න- රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය රාජිතට කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *