අපේ ජාතික ආණ්ඩුව හංගලා හොරට ගහන්නේ නෑ……ඇමති මහින්ද අමරවීර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *