අපි ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධ නෑ- සංශෝධනයන්ට විරුද්ධයි- මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *