” අපරාධකරුවන්ට රතු එලි , රථවාහන හඳුනා ගැනීමට ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත පද්ධතියක්. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *