අන්ත අසරණ වූ යොවුන් වියේ තරුණියට පිහිට වූ ඇය ? කවුද?

අන්ත අසරණ වූ යොවුන් වියේ තරුණියට පිහිට වූ ඇය ? කවුද? ඒ පිළිබඳව සැකසු මෙම කෙටි වීඩියෝ විශේෂාංගය නැරඹීමෙන් ඔබගේ ජීවිතයටත් යහපත් ගුණාංග එක් කර ගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *