අනවසර වෙළදසැල් හේතුවෙන් විවිධ ගැටලු පවතින අතර වෙලදසැල් ඉවත් කිරිමට ලගදීම පියවර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *