අනවශ්‍ය ඇමතුම් සහ SMS වලට වැඩ වරදී

නීති රීති දැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව

හිංසාකාරී පීඩාකාරී ලෙස ලබා දෙන ඇමතුම් හෝ අසභ්‍ය කෙටි පණිවුඩ යැවීම් දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවට ශ්‍රී ලංකා විදුළි සංදේශ නියාමන කොමිසම් සභාව ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. මේ සම්බන්ද යෙන් නීති රීති දැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *