අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසෙන මංසන්ධියේ සිදු වූ අනතුර සිදු වුණේ රියදුරුගේ වරදින් – පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *