අද මුල් වටයේදී ආසාදිතයන් 1732ක්…–එකවර නිකුත්වු වැඩිම ආසාදිතයින්

අද මුල් වටයේදී ආසාදිතයන් 1732ක්…–එකවර නිකුත්වු වැඩිම ආසාදිතයින්

අද දිනයේ මුල් වටයේදී කොරෝනා ආසාදිතයන් 1732 ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

ඔවුන් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 124,966 ක් දක්වා ඉහළ යයි.

ඉන් රෝහල්ගත පිරිස 19,717කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *