අද මුල් වටයේදීම කොරෝනා 3000 පනී… දිනකදී වැඩිම අගය වෙි.

අද මුල් වටයේදීම කොරෝනා 3000 පනී… දිනකදී වැඩිම අගය වෙි.

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 3051 වාර්තා වී ඇත.

එය එක් දිනකදී මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් ගණනයි.

ඒ සමග මෙරට ආසාදිතයන් ගණන 150,771 ඉහල යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *