අද පත්කළ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු මෙන්න Breaking News

නව කැබිනට් සංශෝධනය අනුව අද 10.30ට නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත්කිරීම ආරම්භ කළා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

පාලිත රංගේභණ්ඩාර – වාරිමාර්ග ජලසම්පත් සහ අපදා කළමනාකරණ
දිලිප් වෙදආරච්චි – ධිවර ජලජ සම්පත් සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික
මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – උසස් අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික
ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ නිතිය සහ සාමය
ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම – පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා
වීරකුමාර දිසානායක – මහවැලි සංවර්ධන
චම්පිකා ප්‍රේමදාස – වැවිලි කර්මාන්ත
එම.එල්.ඒ.එම. හිස්බුල්ලා – අධිවේගී සහ මාර්ග සංවර්ධන

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
අමීර් අලි – ධිවර ජලජ සම්පත් සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික
දුනේෂ් ගන්කන්ද – ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ
රන්ජන් රාමනායක – සමාජ සවිබල ගැන්වීම්

කරුණාරත්න පරණ විතාන – විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ , නිපුනතා සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු සහ උඩරට සංවර්ධන

සරති දුෂ්මන්ත් – අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර
පාලිත තෙවරප්පෙරුම – තිරසාර සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහ වනජීවී

මනුෂ නානායක්කාර – ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදුලි සංදේශ විදේශ රැකියා
මුත්තුසිවලිංගම් – අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන

සහිඩ් අලි – ජාතික ඒකාබද්ධ සහ ජාතික භාෂා

එච්. එම් .එම් . හාරිස් – රාජ්‍ය ව්‍යවාසාය සහ නුවර සංවර්ධන

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *