අද ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා පිටියේ සුද්දෙක් හෙළුවෙන් දුවපු හැටි මෙන්න

සුද්දෙක් හෙළුවෙන් දුවයි ගාල්ල ක්‍රිඩා පිටියේ…ලජ්ජා නැති කම මහමුදලි (මහ ඇමති) කමටත් වැඩිය ලොකුයිලු !!!

ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා පිටියේ අද 09 දින හැන්දෑවේ…. අපිට පස්ස පෙන්නුවා එංගලන්තයේ මහත්තයෙක් …

ලැජ්ජනැතිකම මහමුදලි කමටත්වඩා වටිනවා. කියා කතාවක් ඇත. මහ මුදලිගේ පොල් වත්තේ පොල් හොරා ගන්නා ගැහුනු ට හොඳ පාඩමක් කලේ නවක පොල් වත්තේ පොල් මුරකාරයාය. හෙතෙම ගැහුනු පොල් වත්තට පැමිනි විට අමු හෙළුවෙන් සරම හිසේ බැඳගෙන පොල් වත්තේ දුව යන්නට විය. මෙය දුටු ගැහැනු කිසිදිනක පොල් වත්තේ පොල් හොරෙන් ගෙනියන්නට තියා පොල් වත්ත දෙසවත් නොබැලීය. මේ ආකාරයට තම පොල් වත්තේ මුරකාරයා සිදුකළ කටයුත්ත ගැනි මහ මුදලි තුමා මරකාරුට කීවේ මගේ මහ මුදලි කමටත් වඩා ලැජ්ජා නැතිකම වටනේය කියා.
ලජ්ජා නැති කම මහමුදලි (මහ ඇමති) කමටත් වැඩිය ලොකුයිලු !!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *