අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සේවයට කැඳවූ මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර නිලධාරිනියට කොරෝනා

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සේවයට කැඳවූ මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර නිලධාරිනියට කොරෝනා

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් සම්පත් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාරයාලයට පිසිආර් පරීක්ෂණයට ලක් වූ මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර ධුරය දැරූ නිලධාරිනියක් සේවයට කැඳවයි.

ඇය පසුගියදා පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අවස්ථාවක අද දින සේවයට කැඳවා ඇති අතර අද දින කොරෝනා ආසාදිත බවට පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු වී ඇති බව ප්‍රකාශ වුණා.

මේ සමඟම අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැරණි ගොඩනැඟිල්ලේ ඇය සමඟ දොළොස් දෙනකු පමණ අද දින සේවා කටයුතුවල නිරතව සිට ඇති අතර අත්තනගල්ල මහජන සෞඛ්‍ය කාර්යාලය මගින් එම සියල්ලම නිරෝධායනයට ලක්කිරීමට කටයුතු කෙරිණි.

ඒ සමගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසබීජ මරණයට ලක් කිරීමද සිදුවුණා. මෙසේ වගකිමෙන් තොරව පිසිආර් පරීක්ෂණයකට ලක් කර අදාල කාන්තාව සේවා කටයුතු සඳහා කැඳවීම පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සේවයකයින් ‍ ලේකම්වරයාට දැඩි විරෝධය ද ප්‍රකාශ කර ඇත.. වගකිව යුතු නිළධාරියෙක් මෙසේ හැසිරීම පිළිබඳව අත්තනගල්ලේ ජනතාවද විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන බව දැනගන්නට ලැබේ.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයා විශේෂයෙන් කොරෝනා වැඩි වශයෙන් අවදානම පවතින වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පවා සේවා කටයුතුවල නිරත සේවකයින් කැඳවන බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *