අඩු මිලට තෙල් බෙදලා පාඩුව බිලියන 217 යි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *