අගමැති බැඳුම්කර කොමිසමට?

බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්ෂි විමසීමේ කටයුතු සඳහා අගමැතිවරයා ඉදිරියේ දී කැඳවීමට බලාපොරොත්තු වන බවබැඳුම්කර කොමිසම පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා කොමිසම වෙත කැඳවන දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙන බවයි බැඳුම්කර කොමිසම පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගිය දා සඳහන් කර තිබුනේ බැඳුම්කර කොමිසමේ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සහයෝගය ලබා දීමට තමන්  සූදානමින් සිටින බවයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *